Назад На главную

Анталогія беларускай народнай песні Анталогія беларускай народнай песні

Анталогія беларускай народнай песні

(другое дапоўненае выданне)
Укладанне, прадмова і каментарыі Г. Цітовіча
Выдавецтва «Беларусь» Мінск 1975. - 616 с., іл.

Антология белорусской народной песни
На белорусском языке
Составитель Геннадий Иванович Цитович
Издательство «Беларусь», Минск, 1975г. - 616 с.
(С нотами)

Скачать: Часть 1 - 4,9Мб, Часть 2 - 3,5Мб, Часть 3 - сrc

Змест:
Прадмова 7
Люблю наш край 19
Песні дасавецкага перыяду № 1—357 21
I. Каляндарна-абрадавыя песні № 1—65 23
II. Сямейна-абрадавыя песні № 66—96 93
III. Калыханкі, дцзіцячыя, сіроцкія i пастухоускія песні № 97—116 129
IV. Любоуныя песні № 117—186 152
V. Сямейна-бытавыя i баладныя песні № 187—242 235
VI. Рэкруцкія, салдацкія i казацкія песні № 243—272 305
VII. Песні пра прыгнет, нядолю i барацьбу супраць эсплуататарау № 273—287 341
VIII. Бяседныя i жартоуныя песні № 288-326 361
IX. Прыпеукі да танцау, карагодныя i гульнёвыя песні, частушкі № 327—357 417
Песні савецкай эпохі (№ 358—430) 461
І. Барацьба за савецкую уладу i ахова сацыялістычных заваёу № 358—365 463
II. Станауленне i умацаванне калгаснага ладу № 366—381 472
III. Песні Заходняй Беларусі (1920—1939) № 382—390 492
IV. Песні Вялікай Айчыннай вайны М 391—401 503
V. Песні пасляваеннага перыяду № 402—430 518
Паказальнік бібліяграфічных скарачэнняў літаратуры, выкарыстанай пры складанні Анталогіі і ў каментарыях 555
Іншыя скарачэнні 562
Каментарыі 563
Спіс збіральнікаў, нотныя песенныя запісы якіх змешчаны ў Анталогіі 605
Алфавітны паказальнік пеcень 606

Назад На главную
Hosted by uCoz